(دیدگاه‌ها برای موسیقی امبینت و پست راک برای حفظ آرامش و تمرکز (Deep Focus) بسته هستند) نظرات