میکس (Mix)

2021 Billboard Music Awards Playlist
پلی لیست Ti Amo Italia
پلی لیست Songs of the Summer
پلی لیست The Breakfast Club
پلی لیست Summer BBQ
پلی لیست Siesta
Italian Coffee Bar Playlist
gym time Playlist
TikTok Hits Playlist
Wake up Hits Playliist
پلی لیست Viral Hits
پلی لیست Victory Dance
Summer Hits of the 10s
Summer Hits of the 00s
Summer Hits of the 90s Playlist
پلی لیست Football Anthems
Summer Hits of the 80s Playlist
Summer Hits of the 70s Playlist
Soft 10s playlist
Summer Hits of the 60s Playlist
Soft 00s Playlist
Soft 90s Playlist
Chill af
Soft 80s playlist