غمگین (Sad)

Sad Pop Playlist
Feeling Blue Playlist
Sad Bops Playlist
پلی لیست Wintertime Sadness
Life Sucks
پلی لیست All The Feels
پلی لیست Sin Ti
پلی لیست Sad Summer
پلی لیست Bolly Melancholy
پلی لیست Sad Songs